Politikou kvality je zabezpečenie výroby tak, aby sa zabezpečili kvalitné a bezpečné výrobky s cieľom trvalo zvyšovať spokojnosť zákazníka. Manažment venuje príslušnú pozornosť zdrojom na plnenie požiadaviek SMK a na zabezpečovanie výroby kvalitných a bezpečných výrobkov.

Politika je zabezpečovaná pomocou cieľov kvality, ktoré zahŕňajú nasledovné oblasti:

  • zabezpečiť neustále zvyšovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov s cieľom skvalitňovať výrobu, kvalitu a bezpečnosť finálneho produktu;
  • zabezpečiť neustálu modernizáciu vybavenia výrobných priestorov;
  • modernizácia a udržiavanie infraštruktúry a pracovného prostredia s cieľom zabezpečenia kvality a bezpečnosti finálneho výrobku;
  • zabezpečiť implementáciu moderných poznatkov a trendov v oblasti výroby natívneho škrobu, pšeničnej bielkoviny a surového liehu;
  • trvalo zlepšovať efektívnosť SMK;
  • zabezpečovať efektívnu komunikáciu so zákazníkom;

Politika a ciele kvality sú uplatňované v zmysle požiadaviek Príručky kvality a príslušných dokumentov.