Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SLOVŠKROB a.s.

 

I. Všeobecné ustanovenia
 1. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je úprava práv a povinností predávajúceho a kupujúceho pri predaji tovaru predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný kupujúcim v objednávke kupujúceho potvrdenej predávajúcim a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
 2. Predávajúcim pre účely týchto VOP sa rozumie spoločnosť SLOVŠKROB a.s., so sídlom Hlavná 58, 941 43 Dolný Ohaj, zapísaná obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo 10296/N, IČO: 35 854 723, IČ DPH: SK2020289854.
 3. Kupujúcim pre účely týchto VOP sa rozumie právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, odoberajúca tovar od predávajúceho, registrovaná v zmysle čl. II týchto VOP.
 4. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. Predložením objednávky kupujúceho predávajúcemu kupujúci vyjadruje svoj súhlas so znením VOP. Ustanovenia VOP sú záväzné pre zmluvné strany, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak.
 
II. Registrácia
 1. Kupujúci najneskôr pri prvej objednávke oznámi predávajúcemu identifikačné údaje kupujúceho v rozsahu obchodné meno; sídlo resp. miesto podnikania; označenie prevádzky: meno, priezvisko, telefónne číslo a email osoby oprávnenej objednať v mene kupujúceho tovar a konať vo veciach zmluvného vzťahu s predávajúcim; IČO a údaj o zápise v obchodnom registri resp. v živnostenskom registri (ďalej len „registrácia“). Podmienkou pre registráciu okrem uvedenia identifikačných údajov je predloženie:
  – kópie aktuálneho živnostenského listu a dokladu o pridelení DIČ,
  – kópie aktuálneho výpisu z obchodného registra, ak je kupujúci zapísaný v obchodnom registri,
  – kópie osvedčenia o registrácii na daň z pridanej hodnoty, akje kupujúci platiteľom DPH.
 2. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich údajov pre potreby realizácie obchodného vzťahu s predávajúcim (najmä na vystavenie účtovných dokladov, oznamovanie informácii í a marketingových aktivít predávajúceho).

 

III. Objednávanie
 1. Tovarom podľa VOP je tovar, ktorý predávajúci predáva kupujúcemu.
 2. Kupujúci tovar objednáva prostredníctvom aplikácie Rootie, telefonicky, osobne alebo písomne. Za písomnú formu sa považuje aj doručenie objednávky elektronickými prostriedkami.
 3. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky obsahujúcej podstatné náležitosti (presné označenie kupujúceho, presné označenie druhu a množstva tovaru, miesto a dodania tovaru a pod.) predávajúcim. V prípade, že objednávka neobsahuje podstatné náležitosti, je nepresná a nezrozumiteľná, predávajúci vyzve kupujúceho na odstránenie nedostatkov objednávky. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim dôjde okrem potvrdenia objednávky aj potvrdením dodacieho listu alebo daňového dokladu (faktúry) kupujúcim. V prípade objednania prostredníctvom aplikácie Rootie sa za potvrdenie objednávky považuje tzv. agreement, ktorý daná aplikácia generuje po akceptovaní objednávky kupujúcim.

 

IV. Dodacie podmienky
 1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar za cenu v zmysle bodu 1 čl. V. VOP na základe potvrdenej objednávky. Kupujúci môže od predávajúceho odoberať tovar:
  a) vo výdajnom sklade predávajúceho a to počas pracovnej doby predávajúceho alebo
  b) dodaním tovaru do dohodnutého miesta dodania.
 2. Miestom dodania tovaru je miesto dohodnuté v potvrdenej objednávke. Cena za dopravu tovaru do miesta dodania tovaru je započítaná v cene tovaru ak nie je uvedené inak v kúpnej zmluve.
 3. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v termíne, ktorý predávajúci oznámi kupujúcemu.
 4. Predávajúci je oprávnený odoprieť potvrdenie objednávky a/alebo dodanie tovaru kupujúcemu, ak kupujúci má voči predávajúcemu neuhradený peňažný záväzok po lehote splatnosti. Počas doby omeškania kupujúceho so zaplatením záväzku voči predávajúcemu nie je predávajúci v omeškaní so splnením svojich záväzkov voči kupujúcemu.
 5. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci alebo ním poverená osoba podpisom na dodacom liste alebo na faktúre, ktorá môže súčasne slúžiť aj ako dodací list. Za poverenú osobu sa považuje aj zamestnanec kupujúceho prítomný v čase dodávky tovaru alebo tretia osoba, ktorá vykonáva pre kupujúceho prevzatie a/alebo dopravu tovaru.
 6. Prevzatím tovaru je kupujúci úplne a výhradne zodpovedný za spôsob použitia tovaru, skladovania a ďalšej manipulácie. Kupujúci rovnako zodpovedá za dodržiavanie právnych noriem, ktoré sa vzťahujú k ochrane prostredia v súvislosti s tovarom, jeho balením a baliacim materiálom.

 

V. Cena a platobné podmienky
 1. Cenová ponuka predávajúceho sa vyhradzuje výlučne na presné vymedzenie a špecifikáciu tovaru podľa aktuálneho cenníka tovarov predávajúceho. Predávajúci má právo na zmenu cenníka tovarov, pričom cena tovarov sa mení spravidla na mesačnej časovej báze. Kupujúci má možnosť informovať sa o aktuálnej cene tovaru pred odoslaním objednávky u predávajúceho. Zadaním objednávky kupujúci potvrdzuje akceptáciu kúpnej ceny tovaru podľa aktuálneho cenníka predávajúceho.
 2. Nárok predávajúcemu na zaplatenie kúpnej ceny vzniká dodaním tovaru kupujúcemu či tretej osobe podľa článku IV. bod 5. týchto VOP.
 3. Predávajúci vystaví kupujúcemu za odber tovaru faktúru. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa dodania tovaru, ak nie je dohodnuté inak.
 4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu celú kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, ktorý bude uvedený v daňovom doklade vystavenom predávajúcim, alebo úhradou v hotovosti.
 5. Dňom zaplatenia kúpnej ceny sa rozumie dátum, kedy je suma kúpnej ceny tovaru pripísaná na účet predávajúceho alebo kedy sumu kúpnej ceny predávajúci prijal v hotovosti.
 6. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou príslušnej faktúry vznikne predávajúcemu nárok na zaplatenie úrokov z omeškania v dohodnutej výške 10% ročne z dlžnej sumy spolu s nákladmi spojenými s vymáhaním predmetnej dlžnej sumy.

 

Vl. Reklamácia
 1. Záručná doba, počas ktorej predávajúci poskytuje záruku za akosť tovaru, je uvedená na obale tovaru. Reklamačné konanie sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1 991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak. Nároky z vád dodaného tovaru musia byť kupujúcim uplatnené u predávajúceho písomne bez zbytočného odkladu.
 2. Prevzatím tovaru kupujúcim od predávajúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru zabezpečiť kontrolu tovaru t. j. neporušenosť balenia resp. množstvá a úplnosť dodávky, zjavné vady tovaru, napr. deformácia, premočenie, poškodenie. Po prekontrolovaní je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu zistené nedostatky zápisom na reklamačnom liste predávajúceho. Po prevzatí tovaru sa záruka na mechanické poškodenie nevzťahuje.
 3. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym použitím, skladovaním, prepravou na strane kupujúceho.
 4. Prípadné oprávnené nároky z vád tovaru predávajúci uspokojí dodaním náhradného či chýbajúceho tovaru, dobropisom, príp. poskytnutím primeranej zľavy, podľa voľby predávajúceho.
 5. Každá reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená v písomnej forme s označením dôvodu reklamácie.

 

VII. Záverečné ustanovenia
 1. V prípade, že niektoré ustanovenie VOP sa stane neúčinným, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinného ustanovenia bude písomne dohodnuté nové ustanovenie zodpovedajúce zmyslu a účelu uzatvoreného záväzkového vzťahu.
 2. VOP sú súčasťou kúpnej zmluvy. Nemusia byť samostatne účastníkmi zmluvného vzťahu podpísané, pretože kupujúci mal možnosť sa s nimi pred uzatvorením zmluvy oboznámiť.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopínať tieto VOP.

 

V Dolnom Ohaji, dňa 1. 6. 2024